automnal_fleur: (love)
[personal profile] automnal_fleur
 Якби відмотати час... то десь 1912-1914 після довгого перебування у Відні, знайомства з митцями Її мрії Клімтом та Шиле, Вона вирішує щось змінити. У останнього, до речі, до першого  у очах читався якийсь дивний інтерес, який Її дивував: змішане захоплення з обожнюванням, ревнощі зі справжнім коханням, - він наслідував Клімта і ревнував до Емілії. Емілія...Як багато було схожого у Неї з Емілією, але з Емілію ніхто не міг конкурувати, бо вона вже багато років була другом, і це найголовніше визначення їх стосунків. Всі інші були чим завгодно, але Другом була тільки Емілія, коли Вона зрозуміла, що з Клімтом нічого не світить, світ митців породжує тільки неймовірні видіння, які не дають спати... І щоб заглушити біль, попорсатись у нетрощах своєї душі, Вона б взяла квиток до Швейцарії, їй конче треба було розібратися з собою, а найголовніше зі своїми снами. Фрейдистські ідеї у Відні  вже встигли стати певними рамками, через які мало хто що бачив. Юнг, от хто міг би їй дорадити, от кому можна б було розповісти усе на одному подиху... А далі шукати себе, шукати поки не розпочалась  війна, зобачити Варшаву та Берлін у своєму блиску, першоствореному вигляді. Через сто років вони Їй не сподобаються... Але їй потрібно буде жити через сто років...

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

automnal_fleur: (Default)
Герда

October 2014

S M T W T F S
   1234
5678910 11
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

  • Style: Indil for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 10:52 am
Powered by Dreamwidth Studios