automnal_fleur: (мандри)
[personal profile] automnal_fleur
 Сьогодні захотілось дуже-дуже опинитись у Львові, у моєму серпневому Львові, коли зранку, поки місто спить його накриває легка димка, і зранку покусує майже осіння прохолода


А потім поїхати до Олеська, до чарівної жіночки, яка продає пиріг з яблуками, Боже, який то пиріг, я згадувала про нього у лікарні, у Відні, та просто, щоб сказати:"Жіночко, Ваші пироги неймовірні і давайте мені побільші шматочки", - і це враховуючи те, що я до пиріжків  і пирогів більше, ніж спокійно ставлюсь.
З нагоди такої подорожі я навіть дозволила собі з’їсти той пиріг і випити кави))))) Чудова мрійлива подорож... а може, й стане реальністю
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

automnal_fleur: (Default)
Герда

October 2014

S M T W T F S
   1234
5678910 11
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

  • Style: Indil for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 10:54 am
Powered by Dreamwidth Studios