automnal_fleur: (ніжність)
[personal profile] automnal_fleur
 Свою новорічну обіцянку здвинути з місця англійську можна вважати офіційно розпочатою. Точніше, я просто купила практичну граматику, бо вдома не знайшлось жодного підручника! І отой пан Підручник Кембриджський виявилось не може зайти до кімнати чи в мою свідомость  . Як мене почало носити по всім кімнатам, навіть не так з прибиранням, як з ревізією, були перебрані шафи з одягом, прикраси, розсортировані на "віддати добрим людям" та "мамадарагая срочно в мусорку", коробки, техніка, книжки, встигла списатись з подругою, щоб поповнити фонд Обласної бібліотеки... виявилось, що під рукою, знаходились речі, які вважала до останньої ревізії конче потрібними, особливо шкільну шпору з фізики та блокнот з якісними реакціями з хімії , блокнот з телефонами однокласників. Ото от викликало в мене ????? з моєю до них любов’ю,  нашо я то зберігаю вже 10 років... от нашо?  І після того всього пан Підручник Кембриджський зміг зайти до кімнати... 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

automnal_fleur: (Default)
Герда

October 2014

S M T W T F S
   1234
5678910 11
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

  • Style: Indil for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 10:54 am
Powered by Dreamwidth Studios